Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

OPKZP-PO3-SC311-2017-27- Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraná na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR

Alokácia: 33 000 000 €

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Uzavretie výzvy: otvorená

Termín uzavretia hodnotiaceho kola:

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 31.01.2018

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 31.03. 2018

Termín uzavretia hodnotiaceho kola: v intervale 2 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

 

RO: Ministerstvo životného prostredia SR

SORO: Ministerstvo vnútra

Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC311-2017-27

Prioritná os 3: Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy

Špecifický cieľ 3.1.1Zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

 

Oprávnení žiadatelia:

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledovné subjekty:

- zložky integrovaného záchranného systému,

- štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie,

- subjekty územnej samosprávy,

- združenia fyzických alebo právnických osôb,

- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

V rámci špecifického cieľa 3.1.1: Zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy je pre túto výzvu oprávnená nasledovná aktivita:

 

Aktivita A: Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov.

Úplne znenie výzvy nájdete na: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/27-vyzva-zamerana-na-modelovanie-vyvoja-mimoriadnych-udalosti-monitorovanie-a-vyhodnocovanie-rizik-viazanych-na-zmenu-klimy-a-jej-dosledkov/

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK