Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

OPKZP-PO3-SC312-2017-37 Prevencia, prieskum, monitoring a sanácia havarijných zosuvov

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR

Alokácia: 24 000 000 €

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Typ výzvy: otvorená

Uzavretie výzvy: RO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO, najmä z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Presný dátum uzavretia výzvy RO zverejní na webovom sídle www.op-kzp.sk.

Termín uzavretia hodnotiaceho kola:

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 31.03. 2018

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 31.07. 2018

Termín uzavretia hodnotiaceho kola: V intervale 4 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola (vždy k poslednému kalendárnemu dňu príslušného mesiaca)

RO: Ministerstvo životného prostredia SR

Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC312-2017-37

Prioritná os 3: Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy

Špecifický cieľ 3.1.2 Zvýšenie účinnosti preventívnych a adaptačných opatrení na elimináciu environmentálnych rizík (okrem protipovodňových opatrení)

Oprávnení žiadatelia:

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi:

- Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“)

- štátne rozpočtové alebo štátne príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MŽP SR

 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s nasledovným typom oprávnenej aktivity OP KŽP:

A: Podpora prevencie, prieskumu a sanácie havarijných zosuvov súvisiacich so zmenou klímy v rámci špecifického cieľa 3.1.2 Zvýšenie účinnosti preventívnych a adaptačných opatrení na elimináciu environmentálnych rizík (okrem protipovodňových opatrení).

 

Úplne znenie výzvy nájdete na: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/37-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-prevenciu-prieskum-monitoring-a-sanacia-havarijnych-zosuvov-s-kodom-opkzp-po3-sc312-2017-37/

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK