Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

OPKZP-PO4-SC411-2017-36 Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR

Alokácia: 22 500 000 €

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Typ výzvy: otvorená

Uzavretie výzvy: SO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia SO, najmä z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov. Upozornenie o plánovanom uzavretí výzvy bude zverejnené na webovom sídle www.op-kzp.sk najneskôr mesiac pred plánovaným dátumom uzavretia výzvy. Zároveň bude táto informácia zverejnená aj na webovom sídle www.siea.sk. Presný dátum uzavretia výzvy z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu bude zverejnený na webovom sídle www.op-kzp.sk s ohľadom na objem žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „ŽoNFP“) predložených nad aktuálne disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, pričom možnosť uzavretia výzvy nie je obmedzená termínmi uzavretia jednotlivých hodnotiacich kôl.

Termín uzavretia hodnotiaceho kola:

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 31.03. 2018

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 30.06. 2018

Termín uzavretia hodnotiaceho kola: v intervale 3 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

RO: Ministerstvo životného prostredia SR

SORO: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2017-36

Prioritná os 4: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Oprávnení žiadatelia:

Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú malé a stredné podniky (MSP) a veľké podniky.

  • Oprávnení žiadatelia mimo schémy štátnej pomoci:
  1. subjekty ústrednej správy - štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie;
  2. ostatné subjekty ústrednej správy – verejné vysoké školy a subjekty vedené v Registri organizácií spravovanom Štatistickým úradom SR s identifikovanou právnou formou: „verejnoprávna inštitúcia“ v zmysle ods. 2, § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
  3. subjekty územnej samosprávy - obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie;
  4. neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby;
  5. združenia fyzických a/alebo právnických osôb, ktoré neboli založené za účelom vykonávania hospodárskej činnosti.

 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

V rámci Špecifického cieľa 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR je pre túto výzvu oprávnený typ aktivity:

A. Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív.

 

Úplne znenie výzvy nájdete na: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/36-vyzva-zamerana-na-vystavbu-zariadeni-vyuzivajucich-biomasu-prostrednictvom-rekonstrukcie-a-modernizacie-existujucich-energetickych-zariadeni-na-baze-fosilnych-paliv-opkzp-po4-sc411-2017-36/

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK