Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

OPKZP-PO4-SC441-2017-35 Podpora v zavádzaní systémov energetického a environmentálneho manažérstva vrátane energetických auditov a schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR

Alokácia: 3 000 000 €

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Typ výzvy: otvorená

Uzavretie výzvy: SO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia SO, najmä z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov. Upozornenie o plánovanom uzavretí výzvy bude zverejnené na webovom sídle www.op-kzp.sk najneskôr mesiac pred plánovaným dátumom uzavretia výzvy. Zároveň bude táto informácia zverejnená aj na webovom sídle www.siea.sk. Presný dátum uzavretia výzvy z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu bude zverejnený na webovom sídle www.op-kzp.sk s ohľadom na objem žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „ŽoNFP“) predložených nad aktuálne disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, pričom možnosť uzavretia výzvy nie je obmedzená termínmi uzavretia jednotlivých hodnotiacich kôl.

Termín uzavretia hodnotiaceho kola:

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 31.03. 2018

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 30.06. 2018

Termín uzavretia hodnotiaceho kola: v intervale 3 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

RO: Ministerstvo životného prostredia SR

SORO: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2017-36

Prioritná os 4: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledujúce subjekty:

  • subjekty ústrednej správy (štátne príspevkové organizácie, štátne rozpočtové organizácie, štátne účelové fondy, Slovenský pozemkový fond a verejnoprávne ustanovizne);
  • subjekty územnej samosprávy – obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie;
  • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

V rámci Špecifického cieľa 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR je pre túto výzvu oprávnený typ aktivity:

B. Zavádzanie systémov energetického a environmentálneho manažérstva vrátane energetických auditov a schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)

 

Úplne znenie výzvy nájdete na: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/35-vyzva-zamerana-na-podporu-v-zavadzani-systemov-energetickeho-a-environmentalneho-manazerstva-vratane-energetickych-auditov-a-schemy-eu-pre-environmentalne-manazerstvo-a-audit-emas-opkzp-po4-sc441/

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK