Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 - NedisKVALIFIKUJ SA!

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Alokácia: 15 000 000 EUR

Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje

Uzavretie výzvy: neurčené

RO: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

SORO: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

Prioritná os 1: Vzdelávanie

Špecifický cieľ: 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie

Oprávnení žiadatelia:

 • Akciová spoločnosť
 • Cirkevná organizácia
 • Družstvo
 • Európska spoločnosť
 • Európske družstvo
 • Európske zoskupenie hospodárskych záujmov
 • Fyzická osoba-príležitostne činná-zapísaná v registri daňového informačného systému
 • Komanditná spoločnosť
 • Komora (s výnimkou profesných komôr)
 • Nadácia
 • Nešpecifikovaná právna forma
 • Nezisková organizácia
 • Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 • Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri
 • Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním
 • Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník
 • Príspevková organizácia
 • Rozpočtová organizácia
 • Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona zapísaná v obchodnom registri
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným
 • Štátny podnik
 • Verejná obchodná spoločnosť
 • Verejnoprávna inštitúcia
 • Zastúpenie zahraničnej právnickej osoby
 • Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu: Tvorba a realizácia vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých v súlade s požiadavkami trhu práce (zvyšovanie, získanie, doplnenie), vrátane IKT, zvyšovania finančnej gramotnosti a pod. pre nasledujúce skupiny výdavkov: ostatný dlhodobý hmotný majetok, samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, spotreba energie, zásoby, poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám ai.

 

Úplne znenie výzvy

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK