Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

OPLZ-PO1/2016/NP/1.1.1/1.3.1-03 - IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 17 889 612 EUR
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje

Uzavretie výzvy: 13.2.2017

RO: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

SORO: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/NP/1.1.1/1.3.1-03

Prioritná os 1: Vzdelávanie

Špecifický cieľ: 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie

Oprávnení žiadatelia:

  • žiaci základných a stredných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“)
  • pedagogickí a odborní zamestnanci základných a stredných škôl podľa zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • študenti vysokých škôl (študenti prvého, druhého a tretieho stupňa vrátane študentov so špecifickými potrebami a študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných komunít ako sú napr. Rómovia)

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu: tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie prírodovedných, matematických, environmentálnych, jazykových, IKT zručností vrátane finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia 2. zručností, tvorba a inovácia študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce, vrátane prakticky zameraných bakalárskych študijných programov a programov ďalšieho vzdelávania v spolupráci so súkromným sektorom a organizáciami zastupujúcimi podnikateľský sektor, malé a stredné podnikanie.    

Úplne znenie výzvy

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK