Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

OPLZ-PO6-SC611-2017-1 - Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Alokácia: 10 000 000 €

Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje

Uzavretie výzvy: otvorená

Termín uzavretia 1. kola – 14.07.2017

Termín uzavretia 2. kola – 06.10.2017

Termín uzavretia 3. kola – 12.01.2018

 

RO: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

SORO: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 

Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2017-1

 

Prioritná os 4: Sociálne začlenenie

Špecifický cieľ: 4.1.2 Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie

Oprávnení žiadatelia:

 1. zamestnávatelia – podnikateľské subjekty
 2. obce, mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto
 3. VÚC a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC
 4. občianske združenia
 5. neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
 6. nadácie
 7. záujmové združenia právnických osôb
 8. združenia miest a obcí
 9. medzinárodné organizácie
 10. štátne rozpočtové organizácie
 11. štátne príspevkové organizácie

 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

 1. Podpora inštitucionálneho rozvoja špecializovaných poradenských služieb slúžiacich na boj proti všetkým formám diskriminácie, vrátane právneho poradenstva v oblasti diskriminácie na trhu práce
 2. Aktivity zamerané k zvýšeniu informovanosti o predchádzaní všetkých foriem diskriminácie a spôsobom ochrany pred ňou
 3. Podpora rozvoja služieb, opatrení pre obete násilia , najmä pre ženy
 4. Podpora senzibilizačných a vzdelávacích aktivít zameraných na znižovanie a predchádzanie diskriminácie pre zamestnávateľov, s dôrazom na MSP
 5. Vzdelávanie pracovníkov prvého kontaktu (zamestnancov úradov, zariadení sociálnych služieb a pod.) v oblasti predchádzania a boja so všetkými formami diskriminácie (obchodné združenia, podniky, najmä MSP)
 6. Podpora vzdelávania a rozširovania vedomostí zamestnancov verejnej správy o všetkých skupinách obyvateľov, ktorí sú, resp. môžu byť ohrození niektorou z foriem diskriminácie, podpora profesionálneho správania zamestnancov VS prostredníctvom školení a vzdelávania
 7. Podpora zamestnávateľov a inštitúcií pri predchádzaní diskriminácie, zavádzaní manažmentu rozmanitosti a vzdelávania k nim vrátane uplatňovania dočasných vyrovnávacích opatrení

 

Úplne znenie výzvy nájdete na: https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20164.1.201

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK