Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

OPLZ-PO6-SC611-2017-1 - Vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu a realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 8 160 295 €
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje

Uzavretie výzvy: otvorená

1. hodnotiaceho kola – 28. marec 2017
2. hodnotiaceho kola – 15. jún 2017

RO: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

SORO: Ministerstvo vnútra SR

Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2017-1

Prioritná os 6: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Špecifický cieľ: 6.1.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach

Oprávnení žiadatelia:

obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu: V rámci špecifického cieľa 6.1.1 „Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania“ sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít:

  1. Vybudovanie, resp. dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu
  2. Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky

V rámci oprávneného typu aktivity A je žiadateľ povinný zadefinovať nasledovnú hlavnú aktivitu: Vybudovanie, resp. dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu.

V rámci oprávneného typu aktivity B je žiadateľ povinný zadefinovať nasledovnú hlavnú aktivitu: Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu

 

Úplne znenie výzvy

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK