Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

OPRH-AKVA-2.2.1-A6-2017-06 - Doplnkové činnosti

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Alokácia: 172 773 €

Operačný program: Rybné hospodárstvo 2014 - 2020

Uzavretie výzvy: otvorená

RO: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

SORO: Pôdohospodárska platobná agentúra

Kód výzvy: OPRH-AKVA-2.2.1-A6-2017-06

Prioritná os 2: Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach

Špecifický cieľ: 2.2.1 Produktívne investície do akvakultúry (čl. 48.1.a, c, d, f, g, h)

 

 

Oprávnení žiadatelia:

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti akvakultúry (subjekty vstupujúce do sektora akvakultúry, teda bez podnikateľskej histórie v oblasti akvakultúry v čase predloženia ŽoNFP, ale s podnikateľskou históriou v inej oblasti a subjekty s podnikateľskou históriou v oblasti akvakultúry v čase predloženia ŽoNFP):

- samostatne hospodáriaci roľníci

- obchodné spoločnosti podnikajúce v zmysle Obchodného zákonníka

- občianske združenia

- štátne podniky

 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

Hlavné aktivity projektu sú oprávnené na financovanie z OP RH ak sú:

- vo vecnom súlade s oprávnenými aktivitami OP RH, ktoré sú definované vo výzve;

- vhodné a prepojené vo vzťahu k stanoveným cieľom a výsledkom projektu (tzn., že musia riešiť identifikované potreby žiadateľa, musia nadväzovať na už zrealizované aktivity žiadateľa v danej oblasti (ak relevantné) a musia logicky nadväzovať na ciele a očakávané výstupy/výsledky projektu);

- reálne vo vzťahu k navrhovanému časovému harmonogramu realizácie projektu.

 

úplne znenie výzvy nájdete na :

http://www.apa.sk/vyzva-c-oprh-akva-2-2-1-a6-2017-06-aktivita-6/vyzva-c-oprh-akva-2-2-1-a6-2017-06-aktivita-6/8288

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK