Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

OPVaI- H/DP/PZ/2018/1.2.2-1 Výzva na predkladanie projektových zámerov zameraná na podporu vzniku a činnosti technologicko -inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 100 000 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

Uzavretie výzvy: uzavretá

Dátum uzavretia: 30.11.2018

RO: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

SORO: Ministerstvo hospodárstva SR

Kód výzvy: OPVaI- H/DP/PZ/2018/1.2.2-1  

Prioritná os 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Špecifický cieľ:   1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Schéma štátnej

Oprávnení žiadatelia:

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:

  1. a) osoby zapísané v obchodnom registri;
  2. b) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, ktoré sú registrované na území SR, od vzniku12 ktorých ku dňu predloženia projektového zámeru uplynulo minimálne 36 mesiacov a zároveň sú účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

V rámci špecifického cieľa 1.2.2: Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách OP VaI sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít:

A.1 Budovanie nových a podpora existujúcich výskumných, vývojových a inovačných kapacít v podnikoch a/alebo zoskupeniach podnikov (najmä v klastroch) za účelom realizácie projektov s inovačným potenciálom;

A.2 Podpora výskumných, vývojových a inovačných aktivít (technologických a netechnologických) v podnikoch a/alebo zoskupeniach podnikov (najmä v klastroch);

A.5 Podpora aktivít zameraných na ochranu práv duševného vlastníctva.

Úplne znenie výzvy nájdete https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/1772018_vyzva_opvai-mhdppz2018122-01/

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK