Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 30 000 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

Uzavretie výzvy: neurčené

RO: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

SORO: Ministerstvo hospodárstva SR

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03

Prioritná os 3: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

Špecifický cieľ: 3.1.1 Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP

Oprávnení žiadatelia:

  • Akciová spoločnosť
  • Európska spoločnosť
  • Komanditná spoločnosť
  • Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri
  • Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri
  • Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním
  • Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník
  • Spoločnosť s ručením obmedzeným
  • Verejná obchodná spoločnosť

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu: Podpora nových a začínajúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov zameraná aj na podporu priemyslu a služieb vrátane poznatkovo intenzívnych služieb (KIS) a nových, progresívnych odvetví pre nasledujúce skupiny výdavkov: softvér, oceniteľné práva, Ostatný dlhodobý nehmotný majetok, Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, Zásoby, Ostatné služby

 

Úplne znenie výzvy

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK