Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 200 000 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

Uzavretie výzvy: neurčené

RO: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

SORO: Ministerstvo hospodárstva SR

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05

Prioritná os 1: Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Špecifický cieľ:  1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Oprávnení žiadatelia:

  • Akciová spoločnosť
  • Európska spoločnosť
  • Komanditná spoločnosť
  • Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri
  • Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri
  • Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním
  • Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník
  • Spoločnosť s ručením obmedzeným
  • Verejná obchodná spoločnosť

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu: Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít OP VaI a v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky, na realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva.

Úplne znenie výzvy

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK