Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Priemysel pre 21. storočie

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 82 000 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

Uzavretie výzvy: otvorená

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 16.04.2018

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 29.06.2018

Termín uzavretia 3. hodnotiaceho kola: posledný pracovný deň každého nasledujúceho nepárneho mesiaca

 

RO: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

SORO: Ministerstvo hospodárstva SR

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12

Prioritná os 1: Podpora  výskumu, vývoja a inovácií

 Špecifický cieľ:  1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Oprávnení žiadatelia:

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:

a) osoby zapísané v obchodnom registri;

b) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, ktoré sú registrované na území SR a od vzniku, ktorých ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 mesiacov.

 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít OP VaI a v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky, na realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva.

V rámci špecifického cieľa 1.2.2: Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách OP VaI sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít:

A.2 Podpora výskumných, vývojových a inovačných aktivít (technologických a netechnologických) v podnikoch a/alebo zoskupeniach podnikov (najmä v klastroch);

A.5 Podpora aktivít zameraných na ochranu práv duševného vlastníctva.

Úplne znenie výzvy nájdete https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/15122017_vyzva_opvai-mhdp2017122-12/

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK