Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov v prostredníctvom implementácie nariadenia REACH

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 2 000 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

Uzavretie výzvy: otvorená

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 31.01.2018

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 29.03.2018

Termín uzavretia 3. hodnotiaceho kola: posledný pracovný deň každého nasledujúceho nepárneho mesiaca

 

RO: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

SORO: Ministerstvo hospodárstva SR

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10 

Prioritná os 3: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

Špecifický cieľ:  3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Oprávnení žiadatelia:

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:

a) osoby zapísané v obchodnom registri;

b) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, ktoré sú registrované na území SR a od vzniku ktorých ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 mesiacov a zároveň ku dňu predloženia ŽoNFP majú v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu minimálne po dobu 24 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dňu predloženia ŽoNFP.

 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

V rámci špecifického cieľa 3.3.1: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja je pre túto výzvu oprávnený nasledovný typ aktivity OP VaI: Podpora zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti MSP vrátane zelenej ekonomiky.

 

Úplne znenie výzvy nájdete na: https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/15122017_vyzva_opvai-mhdp2017331-10/

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK