Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 10 000 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

Uzavretie výzvy: otvorená

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 28.02.2018

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 15.05.2018

Termín uzavretia 3. hodnotiaceho kola: 31.07.2018

Termín uzavretia 4. hodnotiaceho kola: posledný pracovný deň každého nasledujúceho nepárneho mesiaca

 

RO: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

SORO: Ministerstvo hospodárstva SR

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14

Prioritná os 3: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

Špecifický cieľ:  3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Oprávnení žiadatelia:

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:

a) osoby zapísané v obchodnom registri;

b) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, ktoré sú registrované na území SR a od vzniku, ktorých ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 mesiacov a zároveň ku dňu predloženia ŽoNFP majú v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu,a to najneskôr v deň predchádzajúci vyhláseniu výzvy a zároveň najneskôr 6 mesiacov pred predložení ŽoNFP..

 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

V rámci špecifického cieľa 3.3.1: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja je pre túto výzvu oprávnený nasledovný typ aktivity OP VaI:

Rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov (úverové programy pre rôzne segmenty MSP, resp. rôzne tematické oblasti, fond rizikového kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP).

Úplne znenie výzvy nájdete: https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/20122017_vyzva_opvai-mhdp2017331-14/

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK