Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Alokácia: 30 000 000 €

Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

Uzavretie výzvy: otvorená

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 30.04.2018

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 31.07.2018

Termín uzavretia 3. hodnotiaceho kola: posledný pracovný deň každého druhého mesiaca

 

RO: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

SORO: Ministerstvo hospodárstva SR

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15

Prioritná os 1: Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Špecifický cieľ:  1.2.2. Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít  v priemysle a službách

Oprávnení žiadatelia:

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:

a) osoby zapísané v obchodnom registri;

b) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, ktoré sú:

- registrované na území SR a zároveň

- od vzniku11 ktorých ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 mesiacov a zároveň

- ku dňu predloženia ŽoNFP majú v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu, a to najneskôr v deň predchádzajúci vyhláseniu výzvy a zároveň najneskôr 12 mesiacov pred predložením ŽoNFP a zároveň

- sú účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona o účtovníctve

 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

V rámci špecifického cieľa 1.2.2: Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách je pre túto výzvu oprávnený typ aktivity OP VaI: Podpora zvyšovania kvality a efektivity výrobných a technologických procesov prostredníctvom zvyšovania technologickej a inovačnej úrovne v podnikoch.

 

Úplne znenie výzvy nájdete na: https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/12022018_vyzva_opvai-mhdp2018122-15/

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK