Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zapájania MSP v Bratislavskom kraji do programov EÚ

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 500 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

Uzavretie výzvy: otvorená

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 28.09.2018

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 30.11.2018

Termín uzavretia 3. hodnotiaceho kola: posledný pracovný deň druhého nasledujúceho mesiaca

RO: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

SORO: Ministerstvo hospodárstva SR

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19

Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji

Špecifický cieľ:  4.1.1  Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji

Oprávnení žiadatelia:

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:

  1. a) osoby zapísané v obchodnom registri;
  2. b) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, ktoré sú mikro, malé a stredné podniky16 registrované na území SR a zároveň ku dňu predloženia ŽoNFP:

- sú účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona o účtovníctve,

- disponujú minimálne jednou schválenou účtovnou závierkou za účtovné obdobie v trvaní 12 mesiacov a zároveň spĺňajú všetky nasledovné podmienky:

- predložili projekt do SME Instrument (Fázy 1 alebo Fázy 2) v rámci programu Horizont 2020 v čase od 1.1.2015,

- tento projekt nebol schválený,

- projekt dosiahol minimálne 12 a viac bodov

 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

V rámci špecifického cieľa 4.1.1: Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji je pre túto výzvu oprávnený nasledovný typ aktivity OP VaI: Zapájanie MSP do programov EÚ.

Žiadateľ si ako hlavnú aktivitu projektu stanoví aktivitu s názvom Zapojenie MSP do Fázy 2 SME Instrument.

Úplne znenie výzvy nájdete https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/2562018_vyzva_opvai-mhdp2018411-19/

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK