Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

OPVaI-MH/DP/208/1.2.2-16 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 12 000 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 29.06.2018

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 31.08.2018

Termín uzavretia 3. hodnotiaceho kola: posledný pracovný deň každého druhého mesiaca

 

RO: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

SORO: Ministerstvo hospodárstva SR

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/208/1.2.2-16

Prioritná os 1: Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Špecifický cieľ:  1.2.2. Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít  v priemysle a službách

Oprávnení žiadatelia:

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:

a) osoby zapísané v obchodnom registri;

b) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, ktoré sú registrované na území SR a od vzniku18 ktorých ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 mesiacov.

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

V rámci špecifického cieľa 1.2.2: Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách OP VaI sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít:

A.2 Podpora výskumných, vývojových a inovačných aktivít (technologických a netechnologických) v podnikoch a/alebo zoskupeniach podnikov (najmä v klastroch);

A.5 Podpora aktivít zameraných na ochranu práv duševného vlastníctva.

 

Úplne znenie výzvy nájdete na: https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/18042018_vyzva_opvai-mhdp2018122-16/

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK