Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného Finančného príspevku na podporu teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 28 000 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

Uzavretie výzvy: otvorená

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 30.05.2018

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 14.06.2018

Termín uzavretia 3. hodnotiaceho kola: do dvoch týždňov od uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

RO: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

SORO: Výskumná agentúra

Kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04

Prioritná os 1: Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Špecifický cieľ:  1.1.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií

Oprávnení žiadatelia:

Oprávnenými žiadateľmi sú výskumné inštitúcie, ktoré boli vo výzve programu Horizont 2020 s kódom H2020-WIDESPREAD-2014-1 schválené a financované v prvom kole hodnotenia (fáza 1), s nasledovnou právnou formou:

Štátny sektor VaV:

  • právnické osoby uskutočňujúce VaV zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy (Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov);

Sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie;

Sektor VŠ:

  • verejné VŠ

 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

V rámci špecifického cieľa 1.1.3 „Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií“ je pre túto výzvu oprávnená hlavná aktivita OP VaI: Modernizácia a ďalší rozvoj infraštruktúry a technologického zázemia výskumných inštitúcií mimo podnikateľského sektora v oblastiach špecializácie RIS3 SK

Úplne znenie výzvy nájdete https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-va-dp-2018-1-1-3-04/

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK