Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1- 05 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Priemysel pre 21. storočie

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR

Alokácia: 107 712 000 € 

Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

Uzavretie výzvy: uzavretá

Dátum uzavretia: 14.12.2018

RO: Ministerstvo hospodárstva SR

SORO: Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie

Kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05

Prioritná os 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Špecifický cieľ: Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry

Oprávnení žiadatelia:

právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. a), b) c) a e) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 75/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov – konkrétne nasledovné subjekty:

  • štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy Ø sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie
  • sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj
  • podnikateľský sektor, ktorý tvoria podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

V rámci špecifického cieľa 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry je pre túto výzvu oprávnená hlavná aktivita definovaná OPVaI: Podpora dlhodobého strategického výskumu (7-10 rokov) v oblasti špecializácie RIS3 SK.

Úplne znenie výzvy nájdete https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018121-05/

 

 

 

 

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK