Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7

Alokácia: 13 484 458 EUR

 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Typ výzvy: uzavretá

Uzavretie výzvy: 10.09.2018

Prioritná os 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

 

Špecifický cieľ: 2.1.1 – Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb a starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni

 

Oprávnení žiadatelia:

- v sociálnych službách:

a) obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy),

b) právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou, mestom / mestskou časťou

c) samosprávny kraj,

d) právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom,

e) iná osoba bez cieľa dosahovania zisku - neverejný poskytovateľ/zriaďovateľ sociálnej služby - cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností17, občianske združenie, nezisková organizácia

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

V rámci špecifického cieľa 2.1.1 – Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení SPODaSK v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít definované v IROP:

d) výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v záujme zosúladenia rodinného a pracovného života;

f) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít IROP, na realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva.

Typ aktivity f) nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ aktivity.

 

Úplne znenie výzvy nájdete na: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=13103

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK