Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému IROP-PO1-SC11-2018-36

Alokácia: 21 175 000 EUR

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Typ výzvy: otvorená

Uzavretie hodnotiacich kôl:

  1. hodnotiace kolo: 07.01.2019
  2. hodnotiace kolo: 07.03.2019
  3. hodnotiace kolo: Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v dvojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie

Prioritná os 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Špecifický cieľ 1.1: Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

 

Oprávnení žiadatelia:

- samosprávny kraj ako vlastník ciest II. a III. triedy,

- právnická osoba podľa osobitných predpisov (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka),

- organizácia zriadená vyšším územným celkom za účelom výstavby, správy a údržby ciest

 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

V rámci špecifického cieľa 1.1 – Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít definované v IROP:

B.) rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy),

D.) vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti a vykonanie bezpečnostného auditu alebo inšpekcie.

Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít IROP, na realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva.

Aktivitu D.) nie je možné realizovať ako samostatnú aktivitu. V rámci realizácie aktivity D.) nie je oprávneným výdavkom vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti.

Zároveň sú oprávnené aj podporné aktivity projektu, a to mzdové výdavky prijímateľa súvisiace s riadením projektu a výdavky na informovanie a komunikáciu spojenú s realizáciou projektu.

Úplne znenie výzvy nájdete na: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13515

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK