Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému IROP-PO1-SC11-2019-44

RO: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Alokácia: 110 713 130 EUR

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Typ výzvy: otvorená

Dátum uzavretia:

1. hodnotiaceho kola: 01.07.2019

2. hodnotiaceho kola: 01.10.2019

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v trojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie.

 

Prioritná os 1: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ 1.1 - Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

Oprávnení žiadatelia:

- samosprávny kraj ako vlastník ciest II. a III. triedy,

- Hlavné mesto SR Bratislava ako vlastník ciest II. a III. triedy,

- Mesto Košice ako vlastník ciest II. a III. triedy,

- právnická osoba18 podľa osobitných predpisov (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka),

- organizácia zriadená vyšším územným celkom za účelom výstavby, správy a údržby ciest

 

 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

V rámci špecifického cieľa 1.1 – Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít definované v IROP:

B.) rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy),

C.) výstavba nových úsekov ciest II. triedy (výnimočne ciest III. triedy),

D.) príprava projektovej dokumentácie, vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti a vykonanie bezpečnostného auditu alebo inšpekcie.

Úplne znenie výzvy nájdete na: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=14063

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK