Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC221-2018-35

Alokácia: 14 045 798 EUR

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Typ výzvy: otvorená

Uzavretie hodnotiacich kôl:

  1. hodnotiace kolo: 08.01.2019
  2. hodnotiace kolo: 08.04.2019
  3. hodnotiace kolo: Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v trojmesačnom intervale

Prioritná os 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ 2.2.1: Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

 

Oprávnení žiadatelia:

  1. Organizácia štátnej správy, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia (ako zriaďovateľ materskej školy)
  2. Obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mestská časť mesta Bratislava právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom / mestskou časťou (ako zriaďovateľ materskej školy)
  3. Mimovládne / neziskové organizácie (cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby) ako zriaďovateľ materskej školy
  4. Subjekty zo súkromného sektora (právnická osoba ako zriaďovateľ materskej školy, fyzická osoba ako zriaďovateľ materskej školy)

 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

V rámci špecifického cieľa 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít definované v IROP:

a. výstavba nových objektov materských škôl vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;

b. rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov;

c. stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužité priestory ZŠ);

d. stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;

e. obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl;

f. zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl.

 

Úplne znenie výzvy nájdete na: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13533&start

 

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK