Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01 Aktivizácia a podpora mladých NEET

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Alokácia: 30 000 000 €

Operačný program: Ľudské zdroje

Typ výzvy: otvorená

Uzavretie výzvy: Poskytovateľ zverejní informáciu o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „výzva“; žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku ďalej aj „žiadosť o NFP“, „ŽoNFP“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Poskytovateľ zverejní informáciu o uzavretí výzvy z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych ţiadateľov, pričom za nedostatočný dopyt sa považuje situácia, kedy výška žiadaného nenávratného finančného príspevku v žiadostiach o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predložených a zaregistrovaných v druhom alebo ktoromkoľvek neskoršom kole neprekročí 20% zostatku disponibilnej alokácie na výzvu. Poskytovateľ zverejní presný dátum uzavretia výzvy na webovom sídle www.ia.gov.sk a www.itms2014.sk najneskôr mesiac pred predpokladaným termínom uzavretia výzvy.

 

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 31.08.2017

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola – 31.10.2017

RO: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

SORO: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01 

Prioritná os 2: Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí

Špecifický cieľ: 2.1.1 Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu práce

 

Oprávnení žiadatelia:

  1. zamestnávatelia – podnikateľské subjekty
  2. obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto
  3. VÚC a úrady samosprávneho kraja a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je vyšší územný celok
  4. občianske združenia vrátane tých, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec, mesto alebo VÚC
  5. neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby vrátane tých, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec, mesto alebo VÚC
  6. nadácie vrátane tých, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec, mesto alebo VÚC
  7. miestne akčné skupiny

 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu: Oprávnené typy aktivít projektu v zmysle OP ĽZ a prislúchajúce k predmetnému špecifickému cieľu, sú: „Činnosti zamerané na aktivizáciu a podporu NEET“

Úplne znenie výzvy nájdete na: https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20172.1.101

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK