Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Alokácia: 10 000 000 €

Operačný program: Ľudské zdroje

Typ výzvy: otvorená

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 15.01.2018

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola –  28.03.2018

Uzavretie 3. Hodnotiaceho kola – 15.06.2018

 

RO: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

SORO: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01

Prioritná os 3: Zamestnanosť

Špecifický cieľ: 3.2.1 Zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien

Oprávnení žiadatelia:

 1. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 2. štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
 3. obce a mestá
 4. združenia miest a obcí
 5. VÚC a úrady samosprávneho kraja
 6. základné školy, stredné školy, verejné a štátne vysoké školy, špeciálne školy
 7. štátne vzdelávacie inštitúcie
 8. školské zariadenia a inštitúcie verejného sektora pôsobiace v systéme poradenstva
 9. inštitúcie verejnej správy, verejné organizácie, univerzity a vysoké školy, všetky školy, výskumné pracoviská, vzdelávacie inštitúcie
 10. občianske združenie
 11. miestne akčné skupiny
 12. nadácie
 13. mimovládne neziskové organizácie
 14. záujmové združenie právnických osôb
 15. zamestnávatelia - podnikateľské subjekty
 16. subjekty poskytujúce služby starostlivosti o deti do troch rokov veku

 

 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu: Oprávnené typy aktivít projektu v zmysle OP ĽZ a prislúchajúce k predmetnému špecifickému cieľu, sú:

 1. Podpora zariadení a služieb pre deti za účelom zosúlaďovania rodinného a pracovného života (jasle, škôlky, opatrovateľky a pod.) a podpora podnikania v oblasti služieb starostlivosti o deti s dôrazom na inovatívne prístupy.
 1. Vytváranie efektívnych nástrojov pre začleňovanie matiek/rodičov s malými deťmi na trh práce najmä po návrate z rodičovskej dovolenky cez tvorbu flexibilných foriem pracovných miest a inovatívnych mechanizmov pre zvyšovanie flexibility práce (vytváranie, udržiavanie a rozvíjanie zručností, posilňovanie kontinuity a kontaktu s pracoviskom, mentoring, vzdelávanie a prípravu pre trh práce osôb s rodičovskými povinnosťami atď.)

 

Úplne znenie výzvy nájdete na: https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20173.2.101

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK