Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Alokácia: 15 000 000 €

Operačný program: Ľudské zdroje

Typ výzvy: otvorená

Termín uzavretia 1. kola: 07.01.2019

Termín uzavretia 2. kola: 28.02.2019

Termín uzavretia 3. kola: 15.04.2019

 

RO: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

SORO: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

Prioritná os 3: Zamestnanosť

Špecifický cieľ: 3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby

 

Oprávnení žiadatelia:

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi:

 

- zamestnávatelia - podnikateľské subjekty

 

 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

Hlavnou povinnou aktivitou každého projektu je: Podpora uplatnenia UoZ a ZUoZ na trhu práce.

Hlavná aktivita sa vykonáva v dvoch na seba nadväzujúcich častiach:

  1. Vyhľadávanie a výber UoZ a ZUoZ.
  2. Zamestnávanie UoZ a ZUoZ s možnosťou využitia mentorskej a tútorskej činnosti.

 

Úplne znenie výzvy nájdete na: https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20183.1.101

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK