Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 10 000 000 €
Operačný program: Ľudské zdroje

Typ výzvy: otvorená

Termín uzavretia 1. kola: 23.04.2018

Termín uzavretia 2. kola: 14.08.2018

Termín uzavretia 3. kola: 14.11.2018

 

RO: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

SORO: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

Prioritná os 4: Sociálne začlenenie

Špecifický cieľ: 4.1.2 Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie

Oprávnení žiadatelia:

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi:

 1. zamestnávatelia – podnikateľské subjekty
 2. obce, mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto
 3. VÚC a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC
 4. občianske združenia
 5. neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
 6. nadácie
 7. záujmové združenia právnických osôb
 8. združenia miest a obcí
 9. štátne rozpočtové organizácie
 10. štátne príspevkové organizácie

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

 1. Podpora rozvoja služieb, opatrení pre obete násilia, najmä ženy;
 2. Podpora inštitucionálneho rozvoja špecializovaných poradenských služieb slúžiacich na boj proti všetkým formám diskriminácie, vrátane právneho poradenstva v oblasti diskriminácie na trhu práce;
 3. Aktivity zamerané k zvýšeniu informovanosti o predchádzaní všetkých foriem diskriminácie a spôsobom ochrany pred ňou;
 4. Podpora senzibilizačných a vzdelávacích aktivít zameraných na znižovanie a predchádzanie diskriminácie pre zamestnávateľov, s dôrazom na MSP;
 5. Vzdelávanie pracovníkov prvého kontaktu (zamestnancov úradov, zariadení sociálnych sluţieb a pod.) v oblasti predchádzania a boja so všetkými formami diskriminácie;
 6. Podpora vzdelávania a rozširovania vedomostí zamestnancov verejnej správy o všetkých skupinách obyvateľov, ktorí sú, resp. môžu byť ohrození niektorou z foriem diskriminácie, podpora profesionálneho správania zamestnancov VS prostredníctvom školení a vzdelávania;
 7. Podpora zamestnávateľov a inštitúcií pri predchádzaní diskriminácii, zavádzaní manažmentu rozmanitosti a vzdelávania k nim, vrátane uplatňovania dočasných vyrovnávacích opatrení.

 

Úplne znenie výzvy nájdete na: https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20184.1.201

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK