Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 34 050 000 €
Operačný program: Ľudské zdroje

Typ výzvy: otvorená

Termín uzavretia 1. kola: 31.08.2018

Termín uzavretia 2. kola: 26.10.2018

Termín uzavretia 3. kola: 14.12.2018

 

RO: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

SORO: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

Prioritná os 4: Sociálne začlenenie

Špecifický cieľ: 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Oprávnení žiadatelia:

Oprávneným žiadateľom sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

v zmysle ustanovenia § 3 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov:

-  obec, právnická osobazriadená obcou alebo založená obcou, (verejný poskytovateľ sociálnej služby) zapísaná do registra, ktorý vedie príslušný VÚC minimálne 13 mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP;

- iná osoba (neverejný poskytovateľ sociálnej služby)

 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

Oprávnenou aktivitou je poskytovanie služby všeobecného hospodárskeho záujmu (SVHZ) podľa Rozhodnutia Komisie č. 2012/21/EÚ z 20. decembra 2011, ktorou bola určená opatrovateľská služba, ako sociálna služba vykonávaná v zmysle ustanovení zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Úplne znenie výzvy nájdete na: https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20184.2.101

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK