Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP2017/4.1.2/02 Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 1 000 000 €
Operačný program: Ľudské zdroje

Typ výzvy: otvorená

Termín uzavretia 1. kola: 28.02.2018

Termín uzavretia 2. kola: 31.05.2018

Termín uzavretia 3. kola: 31.08.2018

 

RO: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

SORO: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Kód výzvy: OP ĽZ DOP2017/4.1.2/02

Prioritná os 4: Sociálne začlenenie

Špecifický cieľ: 4.1.2 Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie

 

Oprávnení žiadatelia:

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi:

- zamestnávatelia

-  podnikateľské subjekty

- poskytovatelia sociálnych služieb

- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, ktoré sú súčasne aj reprezentatívnou organizáciou

- záujmové združenie právnických osôb, ktoré sú súčasne aj reprezentatívnou organizáciou

- občianske združenia, ktoré sú súčasne aj reprezentatívnou organizáciou

- nadácie, ktoré sú súčasne aj reprezentatívnou organizáciou

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu: Povinnou aktivitou každého projektu je: Výskum, vývoj a zvýšenie dostupnosti nových/inovovaných technológií pre osoby so zdravotným postihnutím

 

Úplne znenie výzvy nájdete na: https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20174.1.202

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK