Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 2 000 000 €
Operačný program: Ľudské zdroje

Typ výzvy: otvorená

Dátum uzavretia: SO pre OP ĽZ zverejní upozornenie o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „výzva“) na webovom sídle www.minedu.skv prípade vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu alebo z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov. Presný dátum uzavretia výzvy SO pre OP ĽZ zverejní na webovom sídle www.minedu.sk

Termín uzavretia 1. kola: 15.10.2019

Termín uzavretia 2. kola: 29.11.2019

Termín uzavretia 3. –n. hodnotiaceho kola bude zverejnený na webovom sídle http://www.minedu.sk/operacny-program-ludske-zdroje/.

 

RO: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

SORO: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01

Prioritná os 1: Vzdelávanie

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Oprávnení žiadatelia: V rámci výzvy sú oprávneným typom žiadateľa v súlade s OP ĽZ, špecifickým cieľom 1.1.1 neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a neziskové organizácie zriadené osobitným zákonom. V súlade s typom žiadateľa sú pre účely tejto výzvy oprávnenými právnymi formami žiadateľov v zmysle Schémy pomoci de minimis na podporu vzdelávania (v aktuálnom znení):

  • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (založená v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov),zapísaná v Registri mimovládnych neziskových organizácií
  • občianske združenie (založené v zmysle zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov),zapísaná v Registri mimovládnych neziskových organizácií
  • nadácia (založená v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov),zapísaná vRegistri zapísaná mimovládnych neziskových organizácií
  • účelové zariadenia cirkvi podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností, registrované Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky

 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

V rámci špecifického cieľa 1.1.1 OP ĽZ je oprávneným typom aktivity výzvy (v ITMS2014+):

  • aktivity zamerané na zlepšenie školskej úspešnosti žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Žiadateľ v rámci projektu zadefinuje v časti 9 ŽoNFP jednu hlavnú aktivitu projektu priradenú k typu aktivity „aktivity zamerané na zlepšenie školskej úspešnosti žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“. Cieľom aktivity (projektu) je podpora oprávnených cieľových skupín za účelom zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov.

 

Úplne znenie výzvy nájdete na:

https://www.minedu.sk/2672019-vyzva-podpora-zlepsovania-studijnych-vysledkov-a-kompetencii-ziakov-oplz-po12019dop111-01/

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK