Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 30 000 000 €
Operačný program: Ľudské zdroje

Typ výzvy: otvorená

Dátum uzavretia: SO pre OP ĽZ zverejní upozornenie o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „výzva“) na webovom sídle www.minedu.sk v prípade vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu alebo z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov. Presný dátum uzavretia výzvy SO pre OP ĽZ zverejní na webovom sídle www.minedu.sk.

Termín uzavretia 1. kola: 28.10.2019

Termín uzavretia 2. kola: 15.01.2019

Termín uzavretia 3. – n. hodnotiaceho kola bude zverejnený na webovom sídle http://www.minedu.sk/operacny-program-ludske-zdroje/.

 

RO: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

SORO: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01

Prioritná os 1: Vzdelávanie

Špecifický cieľ: 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Oprávnení žiadatelia:

- stredné školy v zmysle §32 písm. b), c) ad) a §95 ods. 1 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

- stredné odborné školy

- stredné športové školy(okrem študijného odboru 7451 J športové gymnázium)

- konzervatóriá

- stredné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

- samosprávne kraje ako zriaďovatelia stredných škôl uvedených vyššie

-samosprávny kraj je oprávnený predložiť jednu alebo viacero ŽoNFP pre jednu školu alebo viac škôl, avšak tá istá škola môže byť predmetom podpory len v jednej ŽoNFP.

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

V rámci špecifického cieľa 1.2.1 OP ĽZ je povinným oprávneným typom aktivity v ITMS2014+:Øtvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie kompetencií potrebných pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce (napr. jazykové, IKT zručnosti a finančná gramotnosť vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia).

 

Úplne znenie výzvy nájdete na: https://www.minedu.sk/3082019-vyzva-prepojenie-stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou-oplz-po12019dop121-01/

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK