Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01 Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 15 000 000 €
Operačný program: Ľudské zdroje

Typ výzvy: otvorená

Dátum uzavretia: SO pre OP ĽZ zverejní upozornenie o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „výzva“) na webovom sídle www.minedu.skv prípade vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu alebo z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov. Presný dátum uzavretia výzvy SO pre OP ĽZ zverejní na webovom sídle www.minedu.sk

Termín uzavretia 1. kola: 30.09.2019

Termín uzavretia 2. kola: 15.11.2019

Termín uzavretia 3. –n. hodnotiaceho kola bude zverejnený na webovom sídle http://www.minedu.sk/operacny-program-ludske-zdroje/.

 

RO: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

SORO: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01

Prioritná os 1: Vzdelávanie

Špecifický cieľ: 1.3.1 Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠvzdelávania s potrebami trhu práce

Oprávnení žiadatelia:

Oprávnenými žiadateľmi výzvy sú:

  • verejné vysoké školy v zmysle §2 ods. 2, písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

V rámci špecifického cieľa 1.3.1 OP ĽZ je oprávneným typom aktivity výzvy (v ITMS2014+):

  • podpora vytvárania cvičných škôl v rámci prípravy na povolanie učiteľa, prepojenia teoretického a praktického vzdelávania s dôrazom na prax študentov vrátane mentoringu a sieťovania informácií

 

Úplne znenie výzvy nájdete na:

https://www.minedu.sk/2672019-vyzva-na-prepojenie-vysokoskolskeho-vzdelavania-s-potrebami-praxe-skvalitnenie-pripravy-buducich-pedagogickych-a-odbornych-zamestnancov-oplz-po12019dop131-01/

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK