Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti - IROP-PO2-SC212-2018-33

Alokácia: 70 000 000 EUR
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Typ výzvy: uzavretá
Dátum uzavretia: 21.12.2018

Prioritná os 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti

Oprávnení žiadatelia:

Pri predkladaní žiadosti o NFP oprávneným žiadateľom je:

  • subjekt územnej samosprávy (obec, VÚC alebo obec a VÚC) – platí v prípade, ak je v PZ ako forma zabezpečenia partnerstva CIZS určená zmluva o partnerstve;
  • nezisková organizácia zriadená podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o n. o.“), zakladateľom ktorej je obec a/alebo VÚC a  poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, a zároveň má v predmete činnosti uvedené “Zabezpečenie integrácie služieb zdravotnej starostlivosti za účelom ochrany zdravia obyvateľstva“. Platí v prípade, ak je v PZ ako forma zabezpečenia partnerstva CIZS určená nezisková organizácia podľa zákona  o n. o.

 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

V rámci budovania infraštruktúry CIZS sú oprávnenými typmi aktivít:

A.) výstavba nových budov,

B.) modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov,

C.) prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov,

D.) zabezpečenie materiálno – technického vybavenia,

E.) dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia,

F.) budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia,

G.) budovanie bezbariérových prístupov,

H.) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

Oprávnené typy aktivít D.) až G.) musia byť v kombinácii s oprávneným typom aktivity A.) alebo B.) alebo C.).

K typu oprávnenej aktivity  B.) alebo C.) si musí žiadateľ vybrať aj typ aktivity H.)

Vo výzve sú pre žiadateľa oprávnené aj podporné aktivity projektu – na publicitu projektu.

Úplne znenie výzvy nájdete na: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=376&id=13324

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK