Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR

Alokácia: 40 000 000 €

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Uzavretie výzvy: otvorená

RO: Ministerstvo životného prostredia SR

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-15

Prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Oprávnení žiadatelia:

 • Akciová spoločnosť
 • Družstvo
 • Európska spoločnosť
 • Európske družstvo
 • Európske zoskupenie územnej spolupráce
 • Komanditná spoločnosť
 • Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
 • Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri
 • Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním
 • Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri
 • Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním
 • Príspevková organizácia
 • Rozpočtová organizácia
 • Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným
 • Štátny podnik
 • Verejná obchodná spoločnosť
 • Záujmové združenie právnických osôb
 • Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu: Príprava na opätovné použite a recyklácia nebezpečných odpadov pre nasledujúce skupiny výdavkov: stavby, softvér, oceniteľné práva, stavby, samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, dopravné prostriedky, pozemky, rezerva na nepredvídané výdavky

Úplne znenie výzvy

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK