Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR

Alokácia: 120 000 000 €

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Uzavretie výzvy: otvorená

RO: Ministerstvo životného prostredia SR

SORO: Slovenská inovačná a energetická agentúra SR

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Prioritná os 4: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.3.1 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania

Oprávnení žiadatelia:

  • subjekty ústrednej správy – štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie, štátne účelové fondy a Slovenský pozemkový fond;
  • subjekty územnej samosprávy – obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie;
  • verejnoprávne ustanovizne – subjekt vedený v Registri organizácií spravovanom Štatistickým úradom SR s identifikovanou právnou formou: „verejnoprávna inštitúcia“ v zmysle ods. 2, § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

V rámci Špecifického cieľa 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, je pre túto výzvu oprávnená nasledovná aktivita: A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Úplne znenie výzvy

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK