Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti - IROP-PO2-SC213-2017-25

Alokácia: 40 000 000 EUR
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Typ výzvy: otvorená

Uzavretie výzvy: SO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu alebo rozhodnutím SO pre IROP v zmysle § 17 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle RO www.mpsr.sk formou webového linku http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373.

Stanovené hodnotiace kolá:

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 15.03.2018

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 31.05.2018

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola: 28.09.2018

 

Prioritná os 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

 

Špecifický cieľ: 2.1.3 – Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti

 

Oprávnení žiadatelia:

- iba všeobecné nemocnice v rámci zracionalizovanej siete poskytovateľov akútnej zdravotnej starostlivosti uvedené v Implementačnej stratégii – systéme integrovaného poskytovania zdravotnej starostlivosti (okrem žiadateľov, ktorým už bolo vydané rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP v rámci ŠC 2.1.3)

 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

V rámci ŠC 2.1.3 – Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít projektu:

a) vypracovanie transformačného plánu zdravotníckeho zariadenia,

b) výstavba nových budov,

c) modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov,

d) prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov,

e) zabezpečenie materiálno-technického vybavenia,

f) dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia,

g) budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia,

h) budovanie bezbariérových prístupov,

i) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

 

Úplne znenie výzvy nájdete na: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1&id=12462

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK