Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP kód výzvy OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 4 500 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

Termín uzavretia:

1. hodnotiaceho kola: 29.11.2019

2. hodnotiaceho kola: 28.02.2019

3. hodnotiaceho kola: posledný pracovný deň druhého nasledujúceho mesiaca

RO: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

SORO: Výskumná agentúra SR

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22

Prioritná os 3: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

Špecifický cieľ:   3.1.1 Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP

                            3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Oprávnení žiadatelia:

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka17 v znení neskorších predpisov, t.j.:

a) osoby zapísané v obchodnom registri;

b) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia;

c) osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, ktoré spĺňajú všetky nasledovné podmienky:

- sú MSP registrované na území SR,

- od ich vzniku ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 12 mesiacov,

- ku dňu predloženia ŽoNFP majú v predmete podnikania/činnosti zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu,

- sú účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona o účtovníctve,

- ku dňu predloženia ŽoNFP disponujú minimálne jednou schválenou účtovnou závierkou za účtovné obdobie v trvaní 12 mesiacov.

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi aj mimovládne neziskové organizácie21, ktoré sú oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka     a zároveň spĺňajú všetky vyššie uvedené podmienky.

 

Oprávnené aktivity:

V rámci špecifického cieľa 3.1.1 Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP je oprávnený nasledovný typ aktivity OP VaI:

- Identifikácia a využívanie sociálnych inovácií v podnikaní a pri vytváraní pracovných miest, najmä pre znevýhodnené a zraniteľné osoby

V rámci špecifického cieľa 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja je oprávnený nasledovný typ aktivity OP VaI:

- Podpora rozvoja alternatívnych foriem podnikania a využívania sociálnych inovácií.

Žiadateľ si ako hlavnú aktivitu projektu stanoví aktivitu s názvom Využívanie sociálnych inovácií v prostredí MSP.

 

Úplne znenie výzvy nájdete na: https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/30-8-2019-v%C3%BDzva-zameran%C3%A1-na-podporu-realiz%C3%A1cie-soci%C3%A1lnych-inov%C3%A1ci%C3%AD-v-prostred%C3%AD-msp-k%C3%B3d-opvai-mhdp2019311-331-22/

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK