Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-12

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 16 500 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

Uzavretie výzvy: uzavretá

Dátum uzavretia: 30.08.2019

 

RO: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

SORO: Výskumná agentúra SR

Kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-12

Prioritná os 1: Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Špecifický cieľ:  1.2.1Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry

Oprávnení žiadatelia:

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. e) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov – konkrétne nasledovné subjekty:

  • podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj (Oprávnené právne formy žiadateľa sú uvedené v prílohe príručky pre žiadateľa č. 2.07 Zoznam oprávnených právnych foriem žiadateľa/partnerov.)

 

Oprávnené aktivity:

V rámci špecifického cieľa 1.2.1 „Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry“ je pre túto výzvu oprávnená nasledovná aktivita definovaná OPVaI: Podpora individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier.

 

Úplne znenie výzvy nájdete na: https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-12/

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK