Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku OPKZP-PO4-SC441-2019-53 Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 5 000 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia

Typ výzvy: otvorená

SO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „výzva“) v prípade predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. SO môže výzvu uzavrieť taktiež na základe svojho rozhodnutia, a to z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov alebo z dôvodu zabezpečenia riadnej fyzickej a/alebo finančnej implementácie OP KŽP. Upozornenie o plánovanom uzavretí výzvy bude zverejnené na webovom sídle www.op-kzp.sk

Termín uzavretia hodnotiaceho kola:

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 31.10.2019

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 31.01.2020

Termín uzavretia hodnotiaceho kola: posledný pracovný deň každého tretieho nasledujúceho mesiaca

SORO: Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2019-53

Prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území

Oprávnení žiadatelia: V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi:

  • subjekty ústrednej správy –verejnoprávne inštitúcie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby;
  • subjekty územnej samosprávy–obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

V rámci Špecifického cieľa 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území, je pre túto výzvu oprávnený typ aktivity:

C. Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni Predmetom podpory v rámci tejto aktivity bude vypracovanie účelových energetických auditov s cieľom návrhu opatrení energetickej efektívnosti splácaných z úspor nákladov na energiu. Z tohto dôvodu bude podpora zameraná na nasledujúce podaktivity:

C1. Vypracovanie účelových energetických auditov Vypracovanie účelových energetických auditov spĺňa podmienku oprávnenosti aktivít, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

  • energetický audit je vypracovaný odborne spôsobilou osobou za účelom identifikácie a návrhu opatrení energetickej efektívnosti realizovateľných formou garantovanej energetickej služby (ďalej len „GES“);
  • výsledkom je písomná správa z energetického auditu, ktorú žiadateľ zverejňuje na svojom webovom sídle po dobu udržateľnosti projektu.

C2. Príprava projektu GES

Príprava projektu GES spĺňa podmienku oprávnenosti aktivít, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

  • prípravu podkladov na využitie GES zabezpečí odborný nezávislý poradca v súčinnosti s prijímateľom GES a ďalšími relevantnými subjektmi, na základe výsledkov podaktivity C1,
  • výsledkom prípravy projektu je uzavretie Zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor,ktorú prijímateľ zverejňuje na svojom webovom sídle po dobu udržateľnosti projektu alebo oznámenie o výsledku verejného obstarávania.

 

Úplne znenie výzvy nájdete na: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/52-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nenavratneho-financneho-prispevku-zamerana-na-optimalizovanie-informacnych-nastrojov-v-oblasti-vod/

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK