Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzva zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle OPVAI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 35 000 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

Uzavretie výzvy: otvorená

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 31.01.2018

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 29.03.2018

Termín uzavretia 3. hodnotiaceho kola: posledný pracovný deň každého tretieho nasledujúceho mesiaca                                          

 

RO: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

SORO: Ministerstvo hospodárstva SR

Kód výzvy: OPVAI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Prioritná os 1: Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Špecifický cieľ:  1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Oprávnení žiadatelia:

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby podľa §2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

t.j. :

- osoby zapísané v obchodnom registri;

- osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, ktoré sú:

- registrované na území SR a zároveň

- od vzniku ktorých ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 mesiacov a zároveň

- ku dňu predloženia ŽoNFP majú v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu, pričom:

- žiadatelia, ktorí prostredníctvom projektu realizujú počiatočnú investíciu vo forme založenia novej prevádzkarne alebo diverzifikácie výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali, musia mať v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním oblasti/odvetvia hospodárstva, v ktorom sa projekt realizuje najneskôr v deň predloženia ŽoNFP.

- žiadatelia, ktorí prostredníctvom projektu realizujú počiatočnú investíciu vo forme zásadnej zmeny celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne musia mať v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním oblasti/odvetvia hospodárstva, v ktorom sa projekt realizuje najneskôr 12 mesiacov pred vyhlásením výzvy a zároveň

- sú účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona o účtovníctve a disponujú účtovnými závierkami za posledné dve účtovné obdobia bezprostredne predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom bola predložená ŽoNFP, pričom žiadne z týchto účtovných období nie je účtovným obdobím kratším ako 12 mesiacov

 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

V rámci špecifického cieľa 1.2.2: Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách je pre túto výzvu oprávnený typ aktivity OP VaI:

Podpora z vyšovania kvality a efektivity výrobných a technologických procesov

prostredníctvom zvyšovania technologickej a inovačnej úrovne v podnikoch.

Žiadateľ si ako hlavnú aktivitu projektu stanoví aktivitu s názvom „Podpora inteligentných inovácií“.

Úplne znenie výzvy nájdete na : https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/20122018_vyzva_opvai-mhdp2018122-21/

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK