Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzvu na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni IROP-PO2-SC211-2018-27

Alokácia: 72 363 394 EUR
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Typ výzvy: uzavretá

Uzavretie výzvy: 20.12.2018

Prioritná os 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

 

Špecifický cieľ: 2.1.1 – Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb a starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni

 

Oprávnení žiadatelia:

 A. v sociálnych službách 30:

a) obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy),

b) právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou/ mestom / mestskou časťou,

c) samosprávny kraj,

d) právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom,

e) iná osoba bez cieľa dosahovania zisku - neverejný poskytovateľ/zriaďovateľ sociálnej služby - cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností31, občianske združenie32, nezisková organizácia.

 

B. v sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele:

Zriaďovatelia zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo zariadenia na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:

a) Zriaďovateľ zariadenia SPODaSK - obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mesto Košice, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy, Hlavné mesto SR Bratislava),

b) Zariadenie SPODaSK - právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom / mestskou časťou,

c) Zriaďovateľ zariadenia SPODaSK - samosprávny kraj,

d) Zariadenie SPODaSK - právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom

e) Zriaďovateľ zariadenia SPODaSK - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR,

f) Zariadenie SPODaSK - štátna rozpočtová organizácia,

g) Zriaďovateľ zariadenia SPODaSK / zariadenie SPODaSK - akreditované34 neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby35: nadácie36 s udelenou akreditáciou, občianske združenia37 s udelenou akreditáciou, cirkvi a náboženské spoločnosti a právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností s udelenou akreditáciou (v náboženských spoločnosti s udelenou akreditáciou (v súlade s akreditáciou podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK).

 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

V rámci špecifického cieľa 2.1.1 – Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení SPODaSK v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít definované v IROP:

b) rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov existujúcich zariadení, ktoré už poskytujú a zabezpečujú služby na komunitnej báze;

c) zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a SPODaSK vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia;

e) investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPODaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí;

f) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

 

Úplne znenie výzvy nájdete na: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13046

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK