Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9

Alokácia: 13 704 098 EUR
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Typ výzvy: uzavretá
Uzavretie výzvy: 27.09.2018

Prioritná os 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ: 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Oprávnení žiadatelia:

  1. Organizácia štátnej správy, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia (ako zriaďovateľ materskej školy)
  2. Obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mestská časť mesta Bratislava právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom / mestskou časťou (ako zriaďovateľ materskej školy)
  3. Mimovládne / neziskové organizácie (cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby) ako zriaďovateľ materskej školy
  4. Subjekty zo súkromného sektora18 (právnická osoba ako zriaďovateľ materskej školy, fyzická osoba ako zriaďovateľ materskej školy)

 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

V rámci špecifického cieľa 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivity:

a. výstavba nových objektov materských škôl vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania33;

b. rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov;

c. stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužité priestory ZŠ);

d. stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;

e. obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl;

f. zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl.

 

Úplne znenie výzvy nájdete na: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=13201

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK