Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Alokácia: 79 757 690 EUR

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Uzavretie výzvy: 10.01.2017

RO: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1

Prioritná os 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ: 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Oprávnení žiadatelia:

      -      okresný úrad ako zriaďovateľ materskej školy,

  • obec[1] (obecný úrad), mesto (mestský úrad), mestská časť mesta Košice, mestská časť mesta Hlavného mesta SR Bratislavy ako zriaďovateľ materskej školy,
  • mimovládne / neziskové organizácie (cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ materskej školy, združenie ako zriaďovateľ materskej školy (zväz, spolok, spoločnosť, klub a. i.),

                 súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci

  • fyzická alebo právnická osoba (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) ako zriaďovateľ materskej školy oprávnená vykonávať túto činnosť

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu: V rámci špecifického cieľa 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné aktivity:

  1. výstavba nových objektov materských škôl vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania[2];
  2. rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov;
  3. stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužité priestory ZŠ);
  4. stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;
  5. obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl;

zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl.

Úplne znenie výzvy

[1] Pojem “materská škola” sa vzťahuje aj na prípady združených škôl, napr. ZŠ s MŠ.

[2] Bližšie informácie o inkluzívnom vzdelávaní sú uvedené v prílohe č. 9 výzvy

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK