Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP-PO2-SC223-PZ-2018-12

RO: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Alokácia: 17 052 427 EUR
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Typ výzvy: uzavretá

Dátum uzavretia: 01.03.2019

 

Prioritná os 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ 2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Oprávnení žiadatelia:

- organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy), stredné odborné školy/odborné učilištia)

- samosprávne kraje, stredné odborné školy/odborné učilištia,

- mimovládne/neziskové organizácie (nezisková organizácia nezisková organizácia ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, cirkev a náboženská spoločnosť, združenie, stredné odborné školy/odborné učilištia,

- právnické a fyzické osoby (podľa § 2 ods. 2 Obch. zákonníka), stredné odborné školy/odborné učilištia.

 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

V rámci špecifického cieľa 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít:

a. obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk pre

 • praktické vyučovanie,
 • odborný výcvik, odbornú prax,
 • celoživotné vzdelávanie,
 • jazykové učebne, odborné dielne, odborné učebne,
 • knižnice, prednáškové a vyučovacie miestnosti, na stredných odborných školách, centrách odborného vzdelávania a prípravy, strediskách odbornej praxe a školských hospodárstvach a s tým súvisiace stavebné úpravy,

b. obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia internátov a s tým súvisiace stavebné úpravy, vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania,

c. prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov o stredných odborných škôl,

 • centier odborného vzdelávania a prípravy,
 • stredísk odbornej praxe,
 • školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj zo zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania, a vybavenosťou pre širšiu komunitu centier odborného vzdelávania a prípravy19,

e. zvýšenie energetickej hospodárnosti budov o stredných odborných škôl,

 • centier odborného vzdelávania a prípravy,
 • stredísk odbornej praxe,
 • školských hospodárstiev a internátov.

 

Typy aktivít b), c) a e) je možné realizovať len v kombinácii s aktivitou a).

Typ aktivity e) nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ aktivity, ale iba v kombinácii s typmi aktivít a) až c).

Typ aktivity b) nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ aktivity, ale iba v kombinácii s typmi aktivít a) a c).

 

Úplne znenie výzvy nájdete na: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=13740

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK