Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Alokácia: 35 601 822 EUR

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Uzavretie výzvy: RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, alebo na základe rozhodnutia RO pre IROP1. RO pre IROP zverejní informáciu o uzavretí výzvy na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2

Prioritná os 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ: 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl  

Oprávnení žiadatelia:

- organizácia štátnej správy (okresný úrad ako zriaďovateľ základnej školy19, ústredný orgán štátnej správy ako zriaďovateľ subjektov výchovy a vzdelávania),

- obec (obec ako zriaďovateľ základnej školy, mestská časť mesta Košice, mestská časť hlavného mesta SR Bratislavy ako zriaďovateľ základnej školy,

- samosprávny kraj ako zriaďovateľ základnej školy,

- mimovládna/nezisková organizácia (nezisková organizácia ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy resp. ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, združenie ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy resp. ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy),

- subjekt zo súkromného sektora (právnická osoba alebo fyzická osoba).

Oprávnenými sú plnoorganizované základné školy zaradené do siete škôl, školských zariadení v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení.

Zároveň, osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa, ak je odlišná od štatutárneho orgánu žiadateľa, musí byť riadne splnomocnená na výkon predmetných úloh.

 

 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

V rámci špecifického cieľa 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít:

  1. obstaranie jazykových učební na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov, vrátane slovenského jazyka pre osoby vyrastajúce v inom jazykovom prostredí,
  2. obstaranie školských knižníc vrátane priestorov pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií žiakov,
  3. obstaranie prírodovedných učební,
  4. obstaranie polytechnických učební,
  5. obstaranie IKT učební,
  6. stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební.

 

Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít IROP, na realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva.

Typ aktivity f) nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ aktivity.

Zároveň sú oprávnené aj podporné aktivity projektu, a to mzdové výdavky prijímateľa súvisiace s riadením projektu a výdavky na informovanie a komunikáciu spojenú s realizáciou projektu.

 

Úplne znenie výzvy

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK