Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Alokácia: 24 000 000 EUR

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Uzavretie výzvy: RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, alebo na základe rozhodnutia RO pre IROP. RO pre IROP zverejní informáciu o uzavretí výzvy na webovom sídle RO pre IROP RO: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR www.mpsr.sk

Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

Prioritná os 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Špecifický cieľ: 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Oprávnení žiadatelia:

- obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), združenie obcí, samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja),

- ostatné subjekty verejnej správy - subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (mesta/ samosprávneho kraja) poskytujúci pravidelnú verejnú osobnú dopravu,

- súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci - fyzická alebo právnická osoba (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) - poskytujúce pravidelnú verejnú osobnú dopravu,

- mimovládne organizácie

 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

V rámci špecifického cieľa 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít:

A.) rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu,

B.) propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti.

V rámci typu aktivity A. je oprávnená realizácia nasledovných aktivít:

A.1. cyklistické komunikácie - obnova a rekonštrukcia už existujúcich cyklistických komunikácií, budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách a komunikáciách medzi sídlami,

A.2. doplnková cyklistická infraštruktúra (chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, systémy automatickej poţičovne bicyklov, hygienické zariadenia apod.);

A.3. budovanie prvkov upokojovania dopravy (pešie zóny, „shared space“, vylúčenie dopravy z ulíc okrem mestskej hromadnej dopravy a cyklistov apod.);

A.4. zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky - odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní, apod.;

V rámci typu aktivity B. je oprávnená realizácia nasledovných aktivít:

B.1. webové portály, mobilné aplikácie a pod.

Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít IROP, na realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva.

V rámci aktivity A.2. je systém automatickej požičovne bicyklov oprávnený za predpokladu, že dôjde k vytvoreniu nového alebo k rozšíreniu existujúceho systému, pričom samotný nákup bicyklov nie je oprávnený.

Aktivita A.4. je oprávnená len za predpokladu, že predmetom projektu je vytvorenie nového prvku zvyšujúceho bezpečnosť chodcov a cyklistov. Oprávnenou aktivitou nie je budovanie osvetlenia na priechodoch pre chodcov okrem prípadov ich priamej nadväznosti na existujúcu/plánovanú cyklistickú infraštruktúru. Oprávnenou aktivitou zároveň nie je budovanie resp. rekonštrukcia chodníkov pre peších.

Aktivitu B.1. nie je možné realizovať samostatne, len v kombinácii s minimálne jednou aktivitou A.1. až A.4.

Medzi podporné aktivity projektu v rámci tejto výzvy patrí zabezpečenie informovanosti a komunikácie projektu (výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule, alebo plagátu) a mzdové výdavky na riadenie projektu.

Projekty podpory cyklistickej infraštruktúry musia plne korešpondovať s príslušnými strategickými dokumentmi pre oblasť dopravy, spájať centrá osídlenia KURS s priemyselnými zónami a centrami hospodárskeho významu (uzly, ktoré generujú minimálne 300 pracovných miest) a v prípade projektov realizovaných na území sídel vytvárať prepojenia zlepšujúce dostupnosť k občianskej infraštruktúre s cieľom zvýšenia podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce.

Podporené projekty musia nadväzovať na existujúcu/plánovanú cyklistickú infraštruktúru resp. prepájať priemyselné zóny, občiansku infraštruktúru a infraštruktúru verejnej osobnej dopravy. Projekty nebudú oprávnené v prípade, ţe nesplnia vyššie uvedenú podmienku prepojenia s existujúcou infraštruktúrou (s výnimkou špecifického prístupu v rozpracovaní projektu na jednotlivé časti, ktoré sa budú realizovať v rámci integrovanej podpory IROP v RIÚS a aj v IÚS MFO).

V rámci výzvy nie sú oprávnené aktivity týkajúce sa rozvoja rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách pre cykloturistiku a budovania turistických cyklotrás.

Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu musí byť v súlade s Technickými podmienkami – Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry (TP 085, pôvodné označenie TP 07/2014, MDVRR SR29), ktoré určujú zásady navrhovania prvkov cyklistickej infraštruktúry a priamo nadväzujú na STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic a STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií.

Budovanie cyklistickej infraštruktúry na pozemkoch a stavbách Slovenského vodohospodárskeho podniku je oprávnené. V takomto prípade sa jedná o viacúčelovú komunikáciu, pričom všetka motorová doprava musí byť obmedzená dopravným značením výlučne na vozidlá s platným povolením vjazdu vydaným Slovenským vodohospodárskym podnikom.

 

Úplne znenie výzvy

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK