Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku OPKZP-PO1-SC123-2019-52 Optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 5 500 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia

Typ výzvy: otvorená

RO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „výzva“) v prípade, ak existuje predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov1 vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO, z dôvodu nedostatočného dopytu2 žiadateľov alebo z dôvodu zabezpečenia riadnej fyzickej a/alebo finančnej implementácie operačného programu3. Presný dátum uzavretia výzvy zverejní RO na webovom sídle www.op-kzp.sk.

Termín uzavretia hodnotiaceho kola:

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 31.10.2019

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 31.01.2020

Termín uzavretia hodnotiaceho kola: V intervale 3 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

RO: Ministerstvo životného prostredia SR

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2019-52

Prioritná os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd

Oprávnení žiadatelia: V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledujúce subjekty: -právnická osoba poverená MŽP SR na zisťovanie množstva, režimu, kvality povrchových vôd a vplyvov pôsobiacich na kvalitu povrchových vôd8-právnická osoba poverená MŽP SR na zisťovanie výskytu, množstva, režimu a kvality podzemných vôd9 podľa vodného zákona -správca vodohospodársky významných vodných tokov podľa vodného zákona

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

V rámci Špecifického cieľa 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd je pre túto výzvu oprávnený typ aktivity: A. Monitorovanie a hodnotenie vôd, vrátane skvalitňovania monitorovacej siete. V rámci uvedeného typu aktivity OP KŽP bude podporovaná výlučne podaktivita: A.3 Zabezpečovanie a optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd

 

Úplne znenie výzvy nájdete na: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/52-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nenavratneho-financneho-prispevku-zamerana-na-optimalizovanie-informacnych-nastrojov-v-oblasti-vod/

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK