Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Informačné centrum prvého kontaktu pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

V zmysle Rámcovej dohody o vzájomnej spolupráci pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Trenčianskym samosprávnym krajom bolo zriadené Informačné centrum prvého kontaktu pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej ICPK) v Trenčianskom samosprávnom kraji. Táto dohoda uzatvorená v súlade s nariadením Rady ES č. 1083/2006 vyjadruje spoločný záujem MH SR a TSK prispievať k rozvoju regiónu. Dohoda zároveň napĺňa zámer zabezpečiť sociálno-ekonomický rozvoj regiónu vyplývajúci z čl. 64 a 64a Ústavy SR a z § 7 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, ako aj zo zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

V snahe prispieť k dynamickému rozvoju trenčianskeho kraja a naplneniu globálneho cieľa Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorým je „zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti" poskytuje ICPK informácie, poradenstvo, konzultácie a metodickú pomoc potenciálnym žiadateľom o NFP v rámci aktuálnych výziev Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len OP KaHR). Spolupracuje pri príprave a distribúcii propagačných materiálov o OP KaHR v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja. Spoluorganizuje a zabezpečuje stretnutia s cieľovými skupinami pri priamom informovaní verejnosti zo strany RO pre OP KaHR a jeho SO/RO.

Harmonogram výziev

Výzvy a usmernenia

Informačné semináre

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Dokumenty na stiahnutie

Operačný program konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Projekty OP KaHR

Kontakt

Ing. Peter Biel

Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja

Odbor regionálneho rozvoja

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín

Tel.: 032/6555 428

E-mail: peter.biel@tsk.sk

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK