Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Krajská koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v TSK

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 8.7.2019 prerokovalo a schválilo dokument „Krajská koncepcia Environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji do roku 2030“, ktorý bol vypracovaný v rámci projektu „Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík“ z Operačného programu Efektívna verejná správa v spolupráci so Sieťou environmentálne výchovných organizácií Špirála.

Koncepcia vznikla s participatívnym zapojením verejnej správy, štátnej správy, mimovládnych organizácií, podnikateľského sektora aj občianskej verejnosti. Koncepcia predstavuje cieľavedomý, premyslený a koncepčný systém environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v kraji. Tvorba Koncepcie sa realizovala v rokoch 2017-2019.

Kľúčovú rolu zohral expertný tím projektu, ktorý bol zostavený zo zástupcov najdôležitejších inštitúcií pôsobiacich najmä v odbore EVVO (zástupcovia škôl, aj vysokých, školských zariadení - CVČ, Štátna ochrana prírody, Slovenska agentúra životného prostredia, zástupcovia relevantných odborov TSK, obci, poslanci TSK a zástupcovia mimovládnych organizácii). V každej fáze projektu boli čiastkové výsledky rôznymi spôsobmi komunikované s cieľovými skupinami (predovšetkým s pedagógmi) a ich pripomienky boli zapracovávané. Finálny návrh koncepcie, vrátane Akčného plánu na roky 2019 - 2021 v priložených dokumentoch.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK